WALDA OY:N ASIAKASREKISTERI
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Walda Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä
1. Rekisterinpitäjä Walda Oy
Hiittenharjuntie 1, 29200 Harjavalta

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
  Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin

hotelli@hotellihiittenharju.fi

+358 (0)2 531 1600

 1. Rekisterin nimi Hotelli Hiittenharjun asiakasrekisteri
  4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.
  Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
  -asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

-varausten hoitaminen

-maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

-rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi

-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

-asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt jotka tarvitsevat niitä asiakaspalvelussa tai laskutuksessa. Heillä on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat. Muut eivät pääse tietoihin käsiksi.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään hotellin toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot -Asiakastiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
  -Asiakaspalautetietojen käsittely: asiakkaiden palautetiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista sekä muita asiakkaiden suostumuksella saatuja tietoja

-Varaustiedot (esim. aiemmin tehdyt varaukset sekä tulevat varaukset)

-Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen osto-, käyttö- ja peruutustiedot ja tieto, mistä hotellista tai ravintolasta asiakas on ostanut palvelun

-Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot kuten huoneen sijainti, huoneen tasotiedot sekä tiedot asiakkaan eritystoiveista

-Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

-Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin (Markkinointirekisteri)

-Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

 1. Mistä henkilötiedot saadaan Rekisterin tietolähteet:
  – hotellin varaus- sekä laskutusjärjestelmät

– asiakkaan kanssa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut

– Hotelli Hiittenharjun ja sen kumppaneiden www –palveluihin asiakkaan toimesta syötetyt tiedot

Tiedonkeruu:

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä huone-, pöytä- tai kokouspalveluvarauksia puhelimella, faxilla, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Hotelli Hiittenharju ei luovuta asiakastietoja eteenpäin toiselle osapuolelle. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  9. Henkilötietojen säilytysaika Hotellimme ei vastaa niistä tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät varauksiinne liittyen. Hotellimme vastaa vain hotellille toimitetuista tiedoista. Rekisteritietoja säilytetään tarpeellinen aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan, kuitenkin noin kahden vuoden jälkeen viimeisestä varauksesta tai ostosta.
  10. Rekisteröidyn oikeuksista Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, asiakkaan tulee paikan päällä Hotelli Hiittenharjulla todistaa henkilöllisyytensä todistavalla asiakirjalla.
  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten, sekä peruuttaa annettu suostumus tietojen käsittelyyn niiltä osin kun käsittely perustuu suostumukseen. (Markkinointirekisteri)

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
  12. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
  Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

 

 

Walda Oy Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Nimi: Walda Oy
Osoite: Hiittenharjuntie 1, 29200
Puhelin: +358 (0)2 531 1600
Sähköposti: hotelli@hotellihiittenharju.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi:
Osoite: Hiittenharjuntie 1, 29200
Puhelin: +358 (0)2 531 1600
Sähköposti: hotelli@hotellihiittenharju.fi

Rekisterin nimi
Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Hotellin yleisissä tiloissa toteutettu kameravalvonta muodostaa henkilötietolain (523/99) mukaisen henkilötietorekisterin. Lisäksi kameravalvonnassa noudatetaan Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Hotelli Hiittenharju huolehtii tallentavalla kameravalvonnalla henkilökunnan yleisestä työturvallisuudesta sekä- hyvinvoinnista, kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan turvallisuudesta ja ennaltaehkäistä rikosten kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittämisessä sekä kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden tietoja.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Kameravalvontaa on mahdollista seurata reaaliaikaisena niistä valvontapisteistä, joissa valvonta on tarpeen turvallisuuden tai kulun valvonnan kannalta.

Rekisteriin tallentuu myös asiakas- tai palvelusuhteen tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi tietoja.

(Henkilötietolaki 8.1. kohdat 3 ja 5)

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on valvontakameroiden kuvamateriaali, johon on lisätty tarvittavaa teknistä tietoa kuten kameran sijainti ja kuvaushetken päiväys ja kellonaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Vahinkotapauksissa tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa tallentimen kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu salasanalla.

Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeen vaatima aika. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen siirto tapahtuu kovalevyltä kopioimalla siirrettävälle tallenteelle tai tulostamalla paperille.

Koska kameravalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja koska kohteessa ei ole valvomoa, jossa kaikkia tallennettavia tapahtumia voitaisiin seurata reaaliajassa, säilytetään kuvatallenteita tarpeen vaatima aika, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä todistemateriaalia.

Rekisteriin tallennettavien informointi
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä “Tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuvattavat voivat tutustua tähän rekisteriselosteeseen Hotelli Hiittenharjun kotisivuilla osoitteessa www.hotellihiittenharju.fi sekä lisäksi erikseen pyydettäessä tallennuspaikalla. Rekisteristä vastaa asiakaspalvelu.

 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Hotelli Hiittenharju
  Hiittenharjuntie 1, 29200 Harjavalta
  +358 (0)2 531 1600
  hotelli@hotellihiittenharju.fi
 2. Rekisteriasiat
  Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
  +358 (0)2 531 1600
  hotelli@hotellihiittenharju.fi
 3. Rekisterin nimi
  Hotelli Hiittenharjun rekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan(tilaajan) ja Hotelli Hiittenharjun oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Hotelli Hiittenharjun ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Hotelli Hiittenharjun viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa täyttämällä lomakkeen Hotelli Hiittenharjun hallinnoimalla verkkosivustolla. Rekisteri koostetaan Hotelli Hiittenharjun asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 8. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Hotelli Hiittenharjun lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Hotelli Hiittenharjun ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna, tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Jokaisella on oikeus kieltää rekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

 

TIETOJA EVÄSTEISTÄ (COOKIES)

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon ajan ja ne poistetaan automaattisesti kun selain suljetaan.

Pysyvät evästeet ovat olemassa määrätyn ajan ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen ellet itse niitä poista. Verkkopalveluissamme käytetään sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi.

Nettisivumme käyttää mm. Googlen tuottamia –evästeitä. Evästeiden avulla pystymme selvittämään esimerkiksi mitä sivuja ja toimintoja kävijät käyttävät ja kuinka paljon aikaa he kullakin sivulla viettävät. Näiden tietojen avulla pystymme tuottamaan entistä yksilöllisempiä palveluita ja parantamaan juuri Sinun käyttökokemusta.

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa sivustoillamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Eväste sisältää ainoastaan yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

Esimerkiksi evästeiden avulla pystymme selvittämään, mitkä mainokset olet jo nähnyt ja näin et saa aina samaa mainosta uudelleen. Evästeiden avulla pystymme tekemään sinulle tarpeitasi entistä paremmin vastaavaa sisältöä ja materiaali on tarkoituksenmukaisempaa sekä kohdistetumpaa.

Voimme käyttää myös kolmansien osapuolten hallitsemia mainontaevästeitä esitelläksemme kohdennettua mainontaa tuotteitamme sekä omilla että muiden osapuolten sivustoilla. Voit poistaa käytöstä tietyt kolmansien osapuolten hallitsemat mainontaevästeet kolmansien osapuolten hallintasivustoilta. Näitä ovat mm. Google DoubleClick.

Lähes kaikissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista ja se estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet. Voit myös tyhjentää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Tällöin eväste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva tieto tuhoutuu. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle (varaukset, palautteet, osto), joten Hotelli Hiittenharju ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Hotelli Hiittenharju ei käsittele henkilötietoja evästeissään.

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn ja hyväksyt, että voimme:

– Kerätä tietoa verkkosivuston käytöstä, esimerkiksi vierailujen määrä ja vieraillut sivut.

– Tallentaa tietoa, millä selaimella ja laitteella verkkosivuillamme vieraillaan.

– Kohdentaa verkkosivujen sisältöä aikaisempien vierailujen pohjalta keräämiemme tietojen perusteella.

Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen muilla verkkosivuilla Internetissä.

Voit aina myös estää evästeiden käytön. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Hotelli Hiittenharjulla. Kaikki oikeudet pidätetään. Hotelli Hiittenharju ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Hotelli Hiittenharju ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Sähköpostimarkkinointi

Hotelli Hiittenharjun sähköpostitse lähettämissä uutiskirjeissä www-sivustolle osoittavat linkit voi olla varustettu joko yksilöllisillä tai kampanjakohtaisilla seurantakoodeilla, joiden avulla arvioidaan tehoa ja kohdistumista. Kaikissa uutiskirjeissä on linkki jolla voi poistua lähetyslistalta.

Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hotelli@hotellihiittenharju.fi

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.

 

Sopimusehdot

TILAAJAN VASTUU

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokousosanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

SOPIMUKSEN SIIRTO

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle.